Norvégia népegészségügyi rendszere és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetei [The public health system and health promotion organizations of Norway]

Túri Gergő, Kasza Katalin

Összefoglaló


A cikkben Norvégia népegészségügyi rendszerének és egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek bemutatásán keresztül tanulságokat fogalmazunk meg a hazai egészségfejlesztési hálózat lehetséges továbbfejlesztési irányainak meghatározása érdekében. Röviden ismertetjük az egyes közigazgatási szintek és szervezetek főbb szerepét a népegészségügyi rendszerben, bemutatjuk a népegészségügyi rendszer kialakulását és működését befolyásoló releváns stratégiákat és jogszabályokat, valamint összefoglaljuk az országos, regionális és közösségi szinten működő szervezetek feladatait és tevékenységeit. Norvégiában a jogszabályok tartalmában és az intézményrendszer működésében is hangsúlyosan megjelenik a népegészségügyi tevékenységek horizontális és vertikális összehangolása. A közösségek egészségszükségleteinek azonosítása és egészségének fejlesztése érdekében megyei és helyi egészségtervek, akciótervek készülnek, amelyeknek a megvalósítását aktívan segítik az önkormányzatok. Az önkormányzatok támogatják az egészségfejlesztésben érdekelt szereplők és szervezetek hálózatosodását, együttműködését, partnerségi fórumot szerveznek, és aktív szerepet vállalnak a népegészségügyi szakemberek továbbképzésében. Az egészséges életmódot támogató központok valamennyi lakos számára nyújtanak egészség-magatartást befolyásoló programokat és szolgáltatásokat. Az egészségeséletmód-központok működését egy módszertani központ támogatja, ami a szolgáltatási irányelvek készítéséért és a szolgáltatások hatékonyságának vizsgálatáért is felelős.

In the article we present the lessons learned from studying the public health system and health promotion organizations of Norway, to determine the possible directions for further development of the Hungarian health promotion network. We briefly describe the main roles of the public administration levels and organizations in the public health system, present relevant strategies and legislation affecting the development and functioning of the public health system, and summarize the tasks and activities of organizations at national, regional and community level. In Norway, the horizontal and vertical alignment of public health activities is highlighted in the content of legislation and the functioning of the institutional system. In order to identify the health needs of communities and improve their health, county and local health plans and action plans are drafted, which are actively supported by the municipalities. The municipalities support the networking, collaboration and participation of stakeholders and organizations in the field of health promotion, a Partnership Forum and an active role in the training of public health professionals. Healthy Life Centres provide health promotion, education and lifestyle programs and services that can influence health behaviour in a positive way for the entire population. The Healthy Life Centres are supported by a methodology center that is responsible for service policy making and assessment of service effectiveness and efficiency.

Kulcsszavak


népegészségügyi rendszer; egészségfejlesztés; Norvégia; public health system; health promotion; Norway

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Øien H, Nylenna A. Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention, Norway Country Review, 2014 http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2014/10/JA-CHRODIS_Norway-country-review-in-the-field-of-health-promtion-and-primary-prevention.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Mossialos E, Wenzl M, Osborn R, et al. International profiles of health care systems. 2015 http://www.commonwealthfund.org/~/media/files/publications/fund-report/2016/jan/1857_mossialos_intl_profiles_2015_v7.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Ringard A, Sagan A, Sperre Saunes I, et al. Health system review – Norway. Health Systems in Transition, Vol. 15 No. 8 2013 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/237204/HiT-Norway.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Norwegian Ministry of Health and Health Care Services: CDS Strategy. For the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of four noncommunicable diseases: cardiovascular disease, diabetes, COPD and cancer. 2012 https://www.regjeringen.no/contentassets/e62aa5018afa4557ac5e9f5e7800891f/ncd_strategy_060913.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Arentz-Hansen H. Criterie for assessment of new technologies at the hospital level and national level. Norwegian Knowledge and Research Centre for Health Services. 2012 https://www.slideshare.net/HtaiBilbao/criteria-for-assess- ment-of-new-technologies-at-the-hospital-level-minihta-and-the-national-level-hta Elérve: 2018. 04. 18.

Paulssen EM. The Norwegian Public Health Act, And a new initiative on well-being and drug prevention. 2017 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Norra_toetused/Rahvatervise_prog- ramm/the_norwegian_public_health_act.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Svein Neerland: Public Health Work at the Municipal and County Level, Møre og Romsdal County Authority, 2015. https://mrfylke.no/content/download/228458/1814288/version/1/file/Public+he- alth+report%2C+M%C3%B8re+and+Romsdal+county.pdf Elérve: 2018. 04. 18.

Norwegian Knowledge Center for Health Services: National rollout of Healthy Life Centres in Norway to improve population health. 2015 http://www.integratedcare4people.org/media/files/CaseProfileNorway.pdf Elérve: 2018. 04. 18.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i2.258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)