Egészségfejlesztő program középiskolások körében – Az alapállapot felmérés eredményei [Health promoting programme among high school students – The result of the baseline survey]

Pénzes Gabriella, Bíró Éva

Összefoglaló


Bevezetés: Napjainkban a legfőbb haláloki tényezők közé tartoznak a daganatos és a szív- és érrendszeri betegségek, mely kórok kialakulásához az egészségtelen életmód nagyban hozzájárul. A betegségteher csökkentése és e betegségek megelőzése érdekében fontos, hogy már fiatalkorban megtörténjen az egészséges életmód rutinjának elsajátítása, melyre a család mellett az iskola gyakorolja a legnagyobb hatást. Éppen ezért kutatásunk célja egy egészséges életmód elsajátítását célzó egészségfejlesztő program kidolgozása középiskolások körében, melyből jelen közlemény keretei között az alapállapot felmérés eredményeit ismertetjük. Módszertan: Vizsgálati populációnkat egy Hajdú-Bihar megyei középiskola 9. évfolyamos diákjai alkotják, akik körében 2016 őszén került sor az alapállapot felmérésre. Az adatfelvételünk magvát egy önkitöltős, egészségmagatartásra és egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőív, egy egészséges életmóddal kapcsolatos tudásteszt, és egy tápláltsági állapot mérés adta. Az adatelemzés során megvizsgáltuk, hogy képzéstípusonként van e különbség a tanulók egészségi állapotában és egészségmagatartásában, melyhez khi-négyzet próbát, Fisher-egzakt tesztet, ANOVA-t, illetve a nem normál eloszlású folytonos változók esetén Kruskal-Wallis tesztet alkalmaztunk. Eredmények: A felmérésben 130 tanuló vett részt, mely tanulók 33,9%-a gimnáziumi, 36,9%-a szakgimnáziumi, 29,2%-a pedig szakközépiskolai osztályba járt. Felmérésünkből kiderült, hogy a különböző képzéstípusokban tanulók egészségmagatartása és egészséges életmóddal kapcsolatos tudása eltér. A szakközépiskolába járók több édességet (p=0,034) és üdítőitalt (p=0,001) fogyasztottak, inaktívabbnak mutatkoztak társaiknál (p=0,001). A gimnazisták kevesebb időt töltöttek hétvégenként számítógép vagy más elektronikus eszköz (táblagép, okostelefon, iPad) használatával (p=0,013), körükben alacsonyabb volt a rendszeresen dohányzók aránya (p<0,001), a részegség életprevalenciája (p=0,009), és a szexuális kapcsolatot létesítettek aránya (p=0,001), valamint a tudásteszten ők írták a legmagasabb átlagpontszámot (p=0,011). Következtetés: Ezen kezdeti eredmények alapot szolgáltatnak az intervenciós foglalkozások tervezéséhez és fejlesztéséhez, mivel ezek alapján választottuk ki a program első évében tárgyalt témákat, a tanulók tudásában meglévő különbségeket pedig az egyes foglalkozások felépítése során vesszük figyelembe.

Kulcsszavak


egészségmagatartás; serdülők; egészségfejlesztő program [health behaviour, adolescents, health promoting programme]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Varsányi P., Vitrai J., et al. Egészségjelentés 2016, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2017. január

Inchley J et al. eds. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2013/2014 survey.

Németh Á., Költő A. (Szerk.): Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű,az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés, Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2016.

ESPAD Group (2016), ESPAD Report 2015: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Elekes Zs. (Szerk.), Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról – 2015 Magyarországi eredmények, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Budapest, 2016

Kutatási terv (2014): Iskolai Egészségkommunikációs Felmérés (iEKF), TÁMOP-6.1.3.B.2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/iskolaiekf-kutatasiterv.pdf (Elérve: 2018.04.30.)

Zsíros E., Balku E., Vitrai J. Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei II. – Iskolai felmérés, Egészségfejlesztés, LVII. évfolyam, 2016.03.szám; doi: 10.24365/ef.v57i3.45

Lukács-Jakab Á. et al. Kortárs egészségfejlesztési programok gyermekek és fiatalok körében a hazai és a nemzetközi szakirodalom tükrében – Szisztematikus áttekintés, Egészségfejlesztés LIX. évfolyam 2018. 1. szám doi: 10.24365/ef.v59i1.215

Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése, OEFI. http://regi.oefi.hu/ipb.pdf (Elérve 2018.04.20.)

/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm (Elérve: 2018.04.22)

Teljes körű Egészségfejlesztési Koncepció, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2015. http://projektek.egeszseg.hu/documents/17618/2222750/Teljes+k%C3%B6r%C5%B1+Iskolai+Eg%C3%A9szs%C3%A9gfejleszt%C3%A9s+Koncepci%C3%B3.pdf/9bd631f4-b027-4802-8cec-3e343f29c5fe?version=1.0 (Elérve: 2018.04.22.)

/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Magyar Közlöny 66. szám, 2012. június 4. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf (Elérve: 2018.05.03)

Kérdőív (2014): Iskolai Egészségkommunikációs felmérés (iEKF) a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 „Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése”program keretében http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/ekf-iskolai-9osztaly-kerdoiv.pdf (Elérve: 2018.05.03.)

World Health Organization Physical activity Fact sheet Updated 23 February 2018 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/ (Elérve: 2018.04.22.)

Margaret D. H., Edith C., Socioeconomic Status and Health Behaviors in Adolescence: A Review of the Literature, Journal of Behavioral Medicine, June 2007, 30:263

Egészségügyi Tudományos Tanács, Az ETT Elnökség állásfoglalása az egészségnevelés fejlesztéséről, 65658/2017/ETT https://ett.aeek.hu/wp-content/uploads/2018/01/egeszsegneveles_201712.pdf (Elérve: 2018.05.03.)

Járomi É., Vitrai J. Az iskolai egészségfejlesztés hazai és nemzetközi szemléleteinek bemutatása. Egészségfejlesztés, LVIII. évfolyam, 2017. 1. szám doi: 10.24365/ef.v58i1.145
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i4.291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)