Hogyan előzzük meg a gyermekbántalmazást? A prevenciós munka jelentősége és kihívásai [How to prevent child abuse? Importance and challenges of prevention]

Toma Andrea, Kovács Zsuzsanna, Domján Gyula, Gadó Klára, Soósné Kiss Zsuzsanna

Összefoglaló


A gyermekbántalmazást a WHO népegészségügyi problémának minősítette. A cikk a fogalmi meghatározások és a rövid történeti áttekintés mellett a hangsúlyt a prevenciós lehetőségek bemutatására és annak nehézségeire helyezi. Ismerteti a magyar törvényi kereteket, a hatályos módszertani irányelveket. Rávilágít a jelzőrendszeri tagok szerepére, feladataira, különösképpen a jelzési kötelezettségre, annak törvényi felelősségére. Summary: Child abuse has been classified as a public health issue by WHO. Besides defining concepts and a brief historical overview, the article puts emphasis on the possible ways of prevention and its difficulties. It describes the Hungarian legal framework and the existing methodological guidelines. The article also highlights the role and tasks of people in the warning system, especially the obligation of warning and its statutorily ability.

Kulcsszavak


gyermekbántalmazás; abúzus; elhanyagolás; jelzőrendszer; megelőzés [child maltreatment; child abuse; neglecting; warning system; prevention]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Kovács Zs, Keller É, Sonnevend M, et al. (eds.). Professional healthcare guidelines–About the tasks of healthcare provi-ders in case of suspicion of child abuse or neglect of children [Egészségügyi szakmai irányelv – Az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén] http://www.ijsz.hu/UserFi-les/001148_eszi_honlapra_20160608_2.pdf Elérve: 2018. 05. 15.

Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, et al. (eds.). World report on violence and health [Világjelentés az erőszakról és az egészségről WHO], Geneva, 2002. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/sum-mary_en.pdf Elérve: 2018. 05. 15.

Urban ÉI. The influence of the environment on the development of anxiety and how it stays permanent [A környezet befolyásoló hatása a szorongás kialakulásában, állandósulásában] Új Pedagógiai Szemle. 2007;57;1:70-89. [Hungarian] http://epa.oszk.hu/00000/00035/00110/ Elérve: 2018. 05. 17.

Pukánszky B, Vajda Zs. The story of childhood (excerpts) [A gyermekkor története (részletek)] http://www.pu-kanszky.hu/Gyermekkor_2001/2_%C3%93kor.pdf Elérve: 2018. 05. 17.

An Act relating to the Protection of Children [Assented to, December 21st, 1899.]

https://www.findandconnect.gov.au/ref/sa/objects/pdfs/Children's%20Protection%20Act%201899.pdf Elérve: 2018. 10. 06.

Martin’s Act United Kingdom In animal rights: Animals and the law [1822]

https://www.britannica.com/topic/Martins-Act Elérve: 2018. 10. 14.

Baska G, Hegedűs J. Égi iskolák, földi műhelyek. Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. DOI: 10.184599/nasz.20159.23 http://mek.oszk.hu/14600/14688/pdf/14688.pdf Elérve: 2018. 10. 06.

Kempe CH, Silverman FN, Steele BF, et al. The Battered Child Syndrome. Journal of the American Medical Association. 1962;181:17-24.

Antoni P. A megkínzott gyermek syndroma. Orv Hetil. 1965;106:1934-1937.

Innocenti Social Monitor 2003 https://www.unicef-irc.org/publications/series/21/ Elérve: 2018. 05. 17.

Révész Gy. Parental treatment – child abuse [Szülői bánásmód-gyermekbántalmazás] Új

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

Győrffy Zs. The Commissioner for Fundamental Rights reports in AJB-3039/2013. number of cases [Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben] http://www.ajbh.hu/docu-ments/10180/111959/201303039.pdf/52dd3596-954f-422a-99b6-3539c66c38ad?version=1.0&inheritRedirect=true Elérve: 2018. 10. 06.

Győrffy Zs. The Commissioner for Fundamental Rights reports in AJB-4239/2016 number of cases [Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-4239/2016. számú ügyben] http://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Je-lent%C3%A9s+az+%C3%A9henhalt+gy%C3%B6ngy%C3%B6si+kisgyer-mek+%C3%BCgy%C3%A9ben+4239_2016/4c7f036b-05c6-436d-b7e1-a9e0bec2be38?version=1.0&inheritRedirect=true Elérve: 2018. 10. 06.

Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship [1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról] https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV Elérve: 2018. 05. 19.

Act IX of 2012 on the amendments of Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship [2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról]. https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0200009.TV Elérve: 2018. 05. 19.

EMMI Department of Social Services and Child Welfare - Integration of Family Assistance and Child Welfare Services and the formation of Child Welfare Centers [EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya - A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyermekjóléti köz-pontok kialakítása].

Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship [1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról]. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV Elérve: 2018. 05. 19.

Egészségfejlesztés, LIX. évfolyam, 2018. 2. különszám 33

Council of EuropeTeach your child The Underwear Rule http://underwearrule.org/source/text_en.pdf Elérve: 2018. 05. 21.

Ágoston I, Betlehem J, Deutsch K, et al. Legal regulation of health education [Az egészségügyi képzések jogi szabályo-zása](2015) https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_egeszsegugyi_kepzesek_jogi_szaba-lyozasa/EJ/sejjs523g.htm Elérve: 2018. 10. 14.

9/2000. (VIII. 4.) Regulation on the training of personal care providers and social examinations [SzCsM rendelet A sze-mélyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról] https://net.jogtar.hu/jogsza-baly?docid=a0000009.scm Elérve: 2018. 10. 14.

Act CLXV of 2016 on Amend Certain Child Protection and Health Issues to Enhance the Safety and Security of Children [2016. évi CLXV. törvényegyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600165.TV&times-hift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT Elérve: 2018. 10. 06.

Act CXXXV. of 2005 on Assistance to Victims of Crime and State Compensation [2005. évi CXXXV. törvény a bűncselek-mények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről] https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500135.tv El-érve: 2018. 10. 06.

Katonáné PE. Methodological Manual The Role and Responsibility of the Child Protection Service in Preventing and Treating Child Abuse and Neglect [Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és kezelésére] http://www.3sz.hu/sites/default/files/Modszer-tani_fuzet_2004.pdf Elérve: 2018. 10. 14.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.323

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)