Családok szülésre és szülőségre való felkészítése – változások az előző generációhoz képest [Preparing families for birth and parenthood – changes compared to the previous generation]

Soósné Kiss Zsuzsanna, Péter Melinda, Lipienné Krémer Ibolya

Összefoglaló


Bevezetés: A szülés, szülővé válás az egyének és családok kiemelkedően fontos, örök és folyamatosan változó életeseménye, amely generációról generációra új kihívások elé állítja a családokkal foglalkozó szakembereket. Célkitűzés: Tanulmányunk célja az előző generációhoz képest történő változások, a modern szemléletű szülésre és szülőségre felkészítés bemutatása szakirodalmi kutatómunka és saját szakmai tapasztalatok alapján. Célunk vizsgálni a változásokat (1) a családtípusok átalakulása, a család működéséről alkotott felfogások és szülői feladatok, (2) a szüléssel és szüléstámogatással kapcsolatos modern szemléletmód, (3) a szakmai támogatás rendszere vonatkozásában. Eredmények: (1) A családtípusok átalakultak (házasságba, élettársi kapcsolatba, egyszülős-, mozaikcsaládba születő gyermekek). Kialakult a családok működésmódjával (rendszerszemlélet), és a szülői feladatokkal (családi életciklus mentén történő gondolkodás a szülői feladatokról) kapcsolatosan egy új szemléletmód. (2) A szülési félelmet és fájdalmat enyhítő, szüléstámogató (a szülés egy természetes folyamat, a külső fizikai környezet és szüléskísérői támogatás szerepe fontossá vált), nő- és családcentrikus szülészeti szemlélet és gyakorlat alakult ki. (3) A szakmai munkára vonatkozó új jogszabályok születtek. A szakmai támogatás rendszere (gondozás, csoportos felkészítés, önálló tanulás erősítése) mennyiségi (új szakmák megjelenése) és minőségi változáson ment keresztül. Következtetések: Mindhárom vizsgált területen jelentős változások történtek az előző generációhoz képest. Az eredményes felkészítés érdekében javasoljuk a szakmai munka általunk is vizsgált hármas szempontrendszere, (1) család és szülőség, (2) szülés és -támogatás, (3) szakmai támogatás rendszere szerinti folyamatos felülvizsgálata. Summary Introduction: Childbirth and becoming a parent is of crucial importance to families and individuals. This eternal and ever-changing life event challenges the family-specialized professionals across generations. Aims: The goal of this study was to examine changes compared to the previous generation focusing on the approach to preparation for birth and parenthood, based on literature research and own professional experience. Furthermore, we examined changes (1) in the transformation of family types, the perceptions of family functioning and parental responsibilities, (2) the modern approach to childbirth and maternity support, (3) and the system of professional support. Results: (1) Family models have transformed so that either married couples, life partners, single-parents or blended families bring up children. A novel approach has been developed in the way how families work (i.e. system approach) and parental responsibilities (i.e. thinking about family life cycle as regards parental responsibilities). (2) Supporting practices have emerged to reduce fear of childbirth and pain. Nowadays, childbirth is considered as a natural process, and the external physical environment as well as the childbearing support role has become important. Family-oriented obstetric attitudes and practices have improved. (3) New legislation on professional work has been created. The system of professional support (e.g. care, group preparation, and self-improvement) has undergone quantitative (i.e. new professions) and qualitative changes. Conclusions: Significant changes have happened in all three examined areas compared to the previous generation. Recent changes suggest that performing a continuous review of all three examined aspects can contribute to a successful preparation.

Kulcsszavak


szülés; szülőség; család; szülésre felkészítés; szakmai támogatás [childbirth; parenting, family; childbirth education; professional support]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Sedgewick R. The family as a system: a network of relationship. In Psychiatric/Mental Health Nursing: Contemporary readings. D. Van Nostrand Co, Inc, 1978.

Haley J. Uncommon Therapy. N.Y. Co London, Norton, 1973.

Aguilera D, Messick J. Crisis Intervention. Theory and Methodology. St. Louis, MO Mosby, 1998.

Soósné Kiss Zs. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest, 2007.

Soósné Kiss Zs. A sikeres családalapítás többé nem titok. Családot alapító párok, őket felkészítő szakemberek kézikönyve. General Press, Budapest, 2014.

Soósné Kiss Zs. A családalapítás útvesztői – az elakadások megelőzése. Egészségfejlesztés. 2014;55(5-6):26-32.

1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV (Elérve: 2018. 06. 06.)

World Health Organisation. Care in normalbirth: a practicalguide. WHO, Geneva, 1996.

International Mother Baby Childbirth Organisation (IMBCO) A Nemzetközi Anya- és Bababarát Szülészeti Ellátásért Szervezet kezdeményezése. 10 lépés, mely az optimális anya- és bababarát szülészeti ellátáshoz vezet.http://imbco.weebly.com/uploads/8/0/2/6/8026178/imbci_hungarian.pdf (Elérve: 2018. 06.05.)

Leboyer L. A gyöngéd születés. T-Twins, Budapest, 1994.

Armstron P, Feldman S. A születés művészete. Szülés bölcsen, a természet rendje szerint, a tudomány támogatásával. Alternatal, Budapest, 1995.

Hagymásy L. Családközpontú szülészet. Signatura, Nyíregyháza, 1994.

WHO/UNICEF közös állásfoglalása, A szoptatás népszerűsítése, támogatása és elősegítése: az anya- és gyermekegészségügyi intzémények különleges szerepe. OCSGYI, NEVI, Budapest, http://szoptatasert.hu/sites/default/files/WHO_UNICEF_ALLASFOGLALAS.pdf (Elérve: 2018. 06.05.)

Hidaka R, Callister LC. Giving Birth With Epidural Analgesia: The Experience of First-Time. Mothers. J Perinat Educ. 2012;21:24-35.

Jepsen I, Dauer Keller K. The experience of giving birth with epidural analgesia. Women Birth. 2014;27: 98-103. doi: 10.1016/j.wombi.2014.01.005

Sagov ES,Feinbloom IR, Spindel Peggy et al. Otthonszülés. Az intézeten kívüli szülés gyakorlati kézikönyve. Murus, Budapest, 1992.

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138088.323916 (Elérve: 2018. 06. 06.)

Vincze F, Lipienné Krémer I. Az intézeten kívüli szülés helyzetének és a szülésznők szerepének alakulása hazánkban. Orv Hetil. 2016;157(11):415–23.

National Institute for Care and Health Excellence. Intrapartum care for healthy women and babies, Clinical guideline, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthy-women-and-babies-pdf-35109866447557 (Elérve: 2018.05.05.)

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV (Elérve: 2018.06.05.)

Hodnett ED. Nursing support of the laboring woman. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1996;25(3):257-64.

Soltész A, Rigó A, Pápay N. Az együttszülés jelentősége. In: Pápay N, Rigó A (editor). Reproduktív egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. pp353-70.

Sobel G, Langmár Z, Tömösváry Z, et al. Hogyan javítható a páciensek tájékozottsága a végzett

műtétek kapcsán? – Megfontolások a mindennapi gyakorlat számára. Orv Hetil. 2010;151(20):822-7. doi: 10.1556/OH.2010.28843 https://doi.org/10.1556/OH.2010.28843 (Elérve: 2018. 06. 08.)

Tóth T, Dinya E. A személyre szabott betegoktatás lehetőségei. Orv Hetil. 2013;154(11):403-8. doi: 10.1556/OH.2013.29564, https://doi.org/10.1556/OH.2013.29564 (Elérve: 2018. 06. 07.)

Tolnayné Csattos Márta: A csecsemőgondozás speciális technikái. Tájékoztató kiadvány látássérült szülők, nagyszülők, rokonok, ismerősök, barátok és őket segítő szakemberek számára. Vakok Állami Intézete, Budapest, 2011.

49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84519.289052 (Elérve: 2018. 06. 06.)

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168562.318326 (Elérve: 2018. 06. 06.)

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176686.323167 (Elérve: 2018. 06. 06.)

NEFMI szakmai protokoll a kórházi védőnői feladatokról a szülészeti és újszülött ellátásban

https://kollegium.aeek.hu/conf/upload/oldiranyelvek/GYERM-ALAP_korhazi%20vedonoi%20feladatokrol%20a%20szuleszeti%20es%20ujszulott%20ellatasban_mod0_v0.pdf (Elérve: 2018. 06. 06.)

1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és ellátásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV (Elérve: 2018.06.07.)

Soósné Kiss Zs. Egészségügyi és szociális szakemberek közös felelőssége az első gyermeket váró szülők támogatásában. Nővér. 2002;15(5):7-10.

Takács, J. Aktívan törődő apák Magyarországon. Szociológiai Szemle. 2017;27(3):104-26.

Prajda DB, Péter M, Gadó K. et al. Javaslatok a hazai szülőségre felkészítésre vonatkozóan, nemzetközi projektek alapján. Ártó-védő Társadalom Konferencia absztrakt könyv, SE ETK, Budapest 2018. p:27.

Hirschler I. Szülőszoba, tessék belépni! Medicina, Budapest, 1974.

Nilsson L, Furuhjilm M, Ingelman-Sundberg A, et al. Fényképek a születés előtti életről és hasznos tanácsok szülőknek. Medicina, Budapest, 1981.

Caplan F. Az élet első tizenkét hónapja. Medicina, Budapest, 1986.

Soósné Kiss Zs. Programozott oktatás és alkalmazási lehetősége a szülőségre felkészítésben. Egészségnevelés. 2002;43(6):276-9.

Soósné Kiss Zs. SpezielleUnterstützung der Eltern, die ihre Kinder in Ungarnbekommen. Pflegezeitschrift. 2004;57(7):476-80.

Soósné Kiss Zs. Egy speciális szülőségre felkészítő modell módszertani elemeinek bemutatása. Egészségfejlesztés. 2006;47(3):11-4.

Soósné Kiss Zs. Első gyermeket váró szülők felkészültsége az „Aktív szülőségre felkészülés„ modellhez kapcsolódó kutatás tükrében. Háziorvos Továbbképző Szemle. 2007;12(3):228-32.

Soósné Kiss Zs. A szülőségre felkészülés egy új lehetősége, az "Aktív szülőségrefelkészülés (ASZF)"-modell. Védőnő. 2007;17(2):3-7.

Soósné Kiss Zs. Ergebnisse des Programms „Vorbereitung auf aktive Elternschaft”: Werdende Eltern

erfolgreich schulen. Pflegezeitschrift. 2009;62(5):268-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.329

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)