Kiskorúak egészségügyi ellátása Magyarországon betegjogi aspektusból [Patient right aspects of child health services in Hungary]

Feith Judit Helga

Összefoglaló


Bevezetés: Köztudott, hogy a kiskorúak életkoruknál és ezáltal jogi státuszuknál fogva az egészségügyi ellátásuk során kiszolgáltatottabb helyzetben levő társadalmi réteghez tartoznak. Jelen tanulmány legfontosabb célkitűzése az, hogy bemutassa a gyermekekre vonatkozó legfontosabb betegjogi szabályozást, beazonosítva a hatályos szabályozás neuralgikus pontjait.
Módszertan: Az elemzés az Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) kiskorúakra vonatkozó betegjogi szabályozására épül, összefüggésben vizsgálva a kapcsolódó jogszabályokat.
Eredmények: Kétségtelen, hogy a jogalkotó számos ponton védi a kiskorú betegek érdekeit, azonban az egyébként is rosszabb érdekérvényesítési adottságot a kiskorúak különös státuszhelyzetei, vagyis az alacsony szociökonómiai státusz, kisebbségi helyzet, egyszülős családban nevelkedés, speciális vallási közösséghez tartozás még jobban felerősíthetik, emiatt a kiskorúak érdekei sérülhetnek az egészségügyi ellátás során.
Következtetések: Javasolt lenne egy átfogó és reprezentatív mintán elvégzett, betegjogi szempontú kvantitatív kutatás a kiskorúak egészségügyi ellátására vonatkozóan, és ezen eredmények alapján revízió alá vonni a hatályos szabályozást.

Summary
Introduction: It is well known that minors belong to vulnerable social groups in health care due to their specific legal status, which is determined by their age. The most important aims of the present study are to introduce children’s patient rights and to detect neuralgic problems in their health service from a legal point of view.
Method: This analysis is based on the regulations of the Hungarian Act CLIV of 1997 on Health concerning minors’ patient rights and connected legal questions.
Results: It is evidenced that legislators intend to protect the interests of minors by several rules, but the reduced abilities to enforce their interests become more problematic in special statuses, such as a low socioeconomic status, belonging to a minority, following a special religion, and growing up in a one-parent family. Due to these disadvantages, interests of minors can be injured during their care.
Conclusion: It is suggested to carry out complex, patient-rights-oriented quantitative research on a representative sample concerning minors’ health care, and based on the results, revise the regulations in force.

Kulcsszavak


kiskorúak egészségügyi ellátása; betegjogok; szülői jogok; diszkrimináció; érdekérvényesítés [child health services; patient rights; parental rights; discrimination; enforcement of interest]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Barzó T. A kiskorú egészségügyi önrendelkezési joga kapcsán felmerülő anomáliák. Családi jog 015; 13 (3): 10-16.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV (Elérve: 2018. 10. 02.)

36/2000. (X. 27.) AB határozat https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A00H0036.AB&txtreferer=99700154.TV (Elérve: 2018. 10. 02.)

1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügy rendezéséről

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87600014.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1876 (Elérve: 2018. 10. 02.)

Feith HJ, Gradvohl E, Balázs P. Az orvosok kötelezettségei, a betegek jogai a dualizmus korában hatályos egészségügyi jogszabályok alapján. Lege ArtisMedicinae 2015;25,(10):454–460.

Soósné Kiss Zs, Feith HJ. Gyermekvédelmi feladatok, kötelezettségek és lehetőségek a házi gyermekorvosi praxisban. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2015;28,(9):197-200.

Kiss-Tóth E. A védőnői hivatás történetének értékalakulási tendenciái. Egészségtudományi

Közlemények2015;5,(1):11-23.

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv (Elérve: 2018. 10. 02.)

Magyarország Alaptörvénye

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV (Elérve: 2018. 10. 02.)

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?do-cid=99700031.TV Elérve: 2018. 10. 02.

Feith HJ. Kiskorú betegek egészségügyi ellátásának betegjogi aspektusai. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2015;28,(6):147-150.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV Elérve: 2018. 10. 02.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2017. évi beszámolója http://www.ijsz.hu/menupontok-2-5.html (Elérve: 2018. 06. 14.)

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.tv (Elérve: 2018. 10. 02.)

Szabó L, Feith HJ. (2017) De mégis kinek a felelőssége? Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2017;22,(3):141-145.

Children at risk of poverty or social exclusion, 2006-2017

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tespm040&plugin=1 (Elérve: 2018. 06. 14.)

Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben 54. oldal http://www.ajbh.hu/docu-ments/10180/111959/201301356.pdf (Elérve: 2018. 06. 14.)

KSH 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 9. Nemzetiségi adatok

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_09_2011.pdf (Elérve: 2018. 06. 14.)

Babusik F. A szegénység csapdájában: cigányok Magyarországon - szociális-gazdasági helyzet, egészségi állapot, szoci-ális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Delphoi Consulting, Budapest, 2004.

http://www.delphoi.hu/download-pdf/roma-szoc-eu.pdf (Elérve: 2018. 06. 14.)

Lukács Á, Feith HJ Betegjogok etnikai metszetben. Orvosi Hetilap 2016;157,(18):712–717.

KSH 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 16. A családtípusok jellemzői http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_16_2011.pdf (Elérve: 2018. 06. 14.)

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500123.TV&se-archUrl=/gyorskereso (Elérve: 2018. 10. 02.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v59i5.338

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)