Új utakon a hazai egészségtervezés [Hungarian Community Health Planning on New Ways]

Túri Gergő

Összefoglaló


Adott közösség egészségét megfelelően tervezett és előkészített komplex népegészségügyi programokkal lehet hatékonyan fejleszteni. A járási egészségtervezés hat lépésből álló, ciklikus folyamat. A tervezés kezdő ciklusában szükséges kialakítani az egészségügyi és nem egészségügyi szervezetek képviselőiből álló járási Egészségtervezési Egyeztető Testületet (továbbiakban: Egyeztető Testület). Az első lépés a helyzetértékelés, mely során a tervezés feltételeinek és körülményeinek értékelése, valamint a primer és szekunder adatgyűjtés valósul meg. A második lépés a közösség problémáinak azonosítása, a probléma-beavatkozás párok értékelése és rangsorolása, valamint a helyzetkép elkészítése, amit az Egyeztető Testület véleményez. A harmadik lépés a lehetőségek mérlegelése és a beavatkozások kiválasztása. E lépést, valamint az Egyeztető Testület véleményezését követően kell elkészíteni a cselekvési tervet, a negyedik lépésben. Az ötödik lépés a cselekvési tervben megfogalmazott beavatkozások megvalósítása. A hatodik lépés a monitorozás, melynek eredményeit az első ciklus cselekvési tervének – az előre nem látható események miatti – esetleges módosításához, valamint a következő ciklus helyzetértékeléséhez szükséges felhasználni. A közösség tagjainak és képviselőinek bevonása a tervezés minden lépésénél kulcsfontosságú.

Community health planning is a cyclic procedure which consists of six steps. At the beginning, as a part of the first cycle, a Community Health Managing Office (CHMO) and a Health Planning Community Board (representing all stakeholders in health and non-health sector) is established. In the first step of each cycle, the circumstances of planning is evaluated and the collection and analysis of primary and secondary data is performed by the CHMO. In the next step, health problems identified by the situation analysis are listed and ranked in the Community Health Report. After this stage, in the third step, the possible interventions confirmed to be effective are selected. Using these interventions the Action Plan is developed and is presented to the Health Planning Community Board. Based on the Board’s opinion, the Action Plan is finalized and then implemented by the organizations and individuals of the community. Their activity is coordinated by the CHMO. The sixth step is the monitoring of the planning and the implementation. The findings of the monitoring can be used to modify the actions due to unpredictable events and to perform the situation analysis in the cycle. Community members and their representatives are necessary to be involved in each step of community health planning.

Kulcsszavak


közösségi egészségtervezés; szükségletértékelés; priorizálás [community health planning; needs assessment; priorisation]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Vercseg I. Legalább ennyit a közösségfejlesztésről. Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez. Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2004. http://www.oefi.hu/modszertan5.pdf

Warren R L. Towards a Reformulation of Community Theory In Human Organisation, vol XV. 1957.

Hankiss E. A közösségek válsága és hiánya. In: Diagnózisok. Budapest. Magvető Kiadó. 1983

T. Kiss Tamás. Felfogások és irányzatok a hazai közösségkutatásban In: T. Kiss Tamás: Civilizációk – kultúrák – közösségek. Szegedi Egyetemi Kiadó, 2009

Vitányi I. Új társadalom – új szemlélet. Budapest. Napvilág Kiadó – Táncsics Mihály Alapítvány 2007

Global Burden of Diseases Study; http://www.healthdata.org/gbd Magyarországra vonatkozó 2010-es adatok

Barnett K. Best practices for community health needs assessment and implementation strategy development: a review of scientific methods, current practices, and future potential; The Centers for Disease Control and Prevention, 2011

Hanlon J J, Pickett G E. Public health administration and practice. 1984, St. Louis, MO: Time Mirror/Mosby

Brad L. Neiger, Thackeray R, Fagen M C. Basic Priority Model 2.0: Current Applications for Priority Setting In Healt Promotion. Health Promotion Practice, 2011. 12: 166

Huber T. Projekttervezés és projektmenedzsment. ELTE Társadalomtudomány Kar, Budapest. 2011.

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségterv – a módszer magyarországi kidolgozóinak szemével. In: Lencsés G, Szőke K (editor). Közösségi alapú egészségterv: gyakorlati kézikönyv – Bp.: Egészséges Településekért Alapítvány, 2009. pp. 21-24.

évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.470

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)