Közösségi részvételre alapozott egészségtervezés Magyarországon [Community-based health planning in Hungary]

Szőke Katalin, Tistyán László, Füzesi Zsuzsanna

Összefoglaló


Az a kistelepülési tervezési modell, amelyet ezen írás bemutat, a közösségeket helyezi az egészségtervezés teljes folyamatának középpontjába. A modell lényege az adott közösség tagjainak „képessé tétele” arra, hogy életminőségét és ezen keresztül egészségi állapotának alakulását a saját fejlődésének megfelelő ütemben és mértékben javítsa. A 20 éve kidolgozott egészségtervezési módszertan mentén számos pályázati programot hirdettek meg, amelyekhez kapcsolódó képzéseken a magyarországi települések képviselői elméleti kereteteket és gyakorlati fogódzókat kaptak az egészségtervek elkészítéséhez. A helyi közösségek tagjai a közösségi tervezés eszközeit alkalmazva, helyi szükségletekre alapozott cselekvési programokat alkottak, illetve valósítottak meg. A közösség adottságaira, kultúrájára, valamint tagjainak motivációira és cselekvő részvételére építő tervezési folyamat záloga az egészségtervek fenntarthatóságának, csak úgy, mint az egészségtervezési folyamat minden fázisának nyilvánossága. A közösség tagjait aktívan bevonó tervezési-megvalósítási folyamat során és eredményeként olyan társadalmi gyakorlat alakult ki, amely a korábbi paternalista megközelítés helyett a közösségi részvétel új formáit ösztönözte.

The small town planning model presented in this paper places communities at the center of the whole process of health planning. The essence of the model is to 'empower' the members of a given community to improve their quality of life and thus their health at a proper pace and extent in accordance with their own development. Along with the health planning methodology developed twenty years ago, a number of applications were announced for which the representatives of Hungarian settlements received theoretical frameworks and practical handles for the preparation of health plans. The members of local communities created and implemented action programs applying community planning tools based on local needs. The design process that builds on the community's capabilities, culture, over and above motivation and active participation of its members is the key to the sustainability of health plans, just as the publicity of all phases of the health planning process. During the planning and implementation process that actively involved members of the community, a social practice has emerged that encouraged new forms of community participation rather than the former paternalist approach.

Kulcsszavak


közösség; életminőség; egészségterv; autonómia; közösségi tervezés [community; quality of life; health plan; autonomy; community planning]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


évi CLIV. törvény az egészségügyről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV (Elérve: 2019. április 10.)

Budapesti Nyilatkozat. Az európai civil társadalom fejlesztése a közösségfejlesztés eszközeivel. (szerk. Craig, G., Gorman M., Vercseg I.) In: Parola, 2004; 24(1):3-4. http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/ac17badd073f25168525670c00816aef/08d19ea0035279ddc1256ec10031610a?OpenDocument (Elérve: 2019. április 20.)

Dailly J, Barr A. Understanding a Community-led Approach to Health Improvement Meeting the Shared Challenge. Healthy Communities. 2008. https://static1.squarespace.com/static/5943c23a440243c1fa28585f/t/5bfd61e021c67c2cdd6a326d/1543332329487/Understanding+a+community-led+approach+to+health+improvement.pdf (elérve: 2019. 04. 10.)

Füzesi Zs, Tistyán L. Az egészségterv koncepciója. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 1997; 35 (5): 421-427.

Füzesi Zs, Tistyán L. Tervezhető egészség? Egészségügyi Menedzsment, 2001; 2 (1): 19-22.

Füzesi Zs, Tistyán L, Ivády V. A települési egészségterv készítése fejezet. In: Települési életminőség Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék jegyzete. Budapest, 2003.

Füzesi Zs, Szőke K, Tistyán L, Péntek E. Települési egészségtervek. A falu. A vidékfejlesztők és környezetgazdálkodók folyóirata. 2001; 16(3):71-76.

Füzesi Zs, Tistyán L. Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Egészségfejlesztési Módszertani füzetek (sorozatszerk. Kishegyi J, Makara P.) 2004. http://mek.oszk.hu/08100/08109/08109.pdf (elérve: 2019. 04.27.)

Füzesi Zs, Lampek K. Az egészségi állapothoz való viszony változásai. In: Egészségpszichológia a gyakorlatban (szerk. Kállai J, Varga J, Oláh É.) Medicina Könyvkiadó. Budapest, 2007. pp.65-84.

Füzesi Zs, Tistyán L, Szőke K. Egy társadalmi modell: közösségekre alapozott egészségtervek az életminőség javítására. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (szerk. Kopp M.) Semmelweis Kiadó, Budapest 2008. pp.168-175.

Községi egészségterv. Módszertani útmutató. Fact Alapítvány, NEVI Primer Prevenciós munkacsoport, Pécs, 1998. http://kka.hu/_soros/kiadvany.nsf/329cd37724344b06c12568a9006c35fd/5b39dfc694e354b4c1256bce004110b6?OpenDocument (elérve: 2019. április 18.)

Lencsés G, Szőke K. Közösségi alapú egészségterv. Gyakorlati kézikönyv. Egészséges Településekért Alapítvány. Budapest, 2009.

Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 2000; 55(1): 68-78. https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf (elérve: 2019. április 27.)

A guide to community-centred approaches for health and wellbeing. Full report. Public Health England. 2015. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/768979/A_guide_to_community-centred_approaches_for_health_and_wellbeing__full_report_.pdf (elérve: 2019. április 27.)

Szőke K. Fenntartható települési egészségtervek. In: Egészségfejlesztés 2010; 11( 3):12-16.

Varga AT, Vercseg I. Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest. 1998.

Vercseg l. Legalább ennyit a közösségfejlesztésről. Egészségfejlesztési módszertani füzetek (sorozatszerk: Kishegyi J, Makara P.) Budapest, Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2004. (elérve: 2019.04.10.)
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i3.483

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)