A női lakosság szervezett méhnyak- és emlőszűrésen való részvétele Nyíregyházán [Participation of the female population in an organised cervical and breast cancer screening programme in Nyíregyháza]

Gyulai Anikó, Sárváry Attila, Rákóczi Ildikó, Takács Péter, Jávorné Erdei Renáta

Összefoglaló


Összefoglaló:
Bevezetés: Az emlő- és a méhnyakrák jelentős mértékben járul hozzá a nők rosszindulatú daganatos halálozásához világszerte és Magyarországon is. A szervezett emlő- és méhnyakszűrés bevezetésére népegészségügyi program keretében került sor Magyarországon. Célunk volt feltárni a szűrési programok célcsoportjába tartozó nyíregyházi nők emlő- és méhnyakszűrésen való részvételét, összehasonlítva a magyarországi és az európai adatokkal, továbbá összefüggést kerestünk az átszűrtséget meghatározó demográfiai és társadalmi-gazdasági tényezők között. Módszertan: A „Nyíregyháza város életminősége - Háztartáspanel” vizsgálat keretében 2018-ban megvalósult egészségfelmérés adataiból az emlő- és méhnyakszűrésen való részvétel gyakoriságát elemeztük.
Eredmények: A válaszadók 77%-a (95% MT: 70-83) vett részt méhnyakszűrésen az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott hároméves időintervallumon belül. A szűrésen három éven belül részt vettek átlagéletkora több, mint 7 évvel (két mintás t próba p<0,001) fiatalabb volt, mint a szűrést elkerülőké (44,5 év; SD: 1,07 vs. 51,8 év; SD: 2,09). Megállapítottuk, hogy a magasabb jövedelmi kategóriába eső háztartásokban élő és gazdaságilag aktívak körében szignifikánsan magasabb a méhnyakszűrésen való részvétel. Az emlőszűrésen a nők 80%-a vett részt az adat-felvételt megelőző két éven belül. A mammográfián való részvétel oka leggyakrabban (57%; 95% MT: 46-68) a szervezett szűrésre történő meghívás volt, az esetek egyharmadában orvosi javaslatra történt a vizsgálat, és 11%-ban egyéb okból. A mammográfián két éven belül részt vettek átlagéletkora 4 évvel fiatalabb volt, mint azoké, akik két éven túl, vagy soha nem vették igénybe a mammográfiás vizsgálatot (57 év; SD: 0,8 vs. 53 év; SD: 1,8). Szignifikánsan magasabb átszűrtséggel rendelkeztek a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők, mint a legfeljebb alapfokú végzettségűek csoportja.
Következtetések: A nyíregyházi nők emlő- és méhnyakszűrésen való részvétele nem alacsony, azonban a szervezett szűrőprogramokkal nem sikerült az alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú, idősebb nőket kellő mértékben bevonni.

[Summary: Introduction: Breast and cervical cancer is a major contributor to deaths caused by cancer among women worldwide and in Hungary. The organized breast and cervical cancer screening programs were implemented in the framework of a public health programme in Hungary. Our aim was to explore the participation in breast and cervical cancer screening of women in the target group of screening programs in Nyíregyháza, comparing it with Hungarian and European data, and to look for the relationship between the demographic and socio-economic factors determining screening participation.
Methods: We analysed the frequency of participating in breast and cervical screening from the study "The quality of life in Nyíregyháza city - Household panel" (2018).
Results: 77% of respondents (95% CI: 70-83) underwent cervical screening within the three-year interval recommended by the World Health Organization. The mean age of those who participated in the screening within three years was more than 7 years (two-sample t test p <0.001) younger than those who did not participate (44.5 years (SD: 1.07) vs. 51.8 years (SD: 2.09)). We found that participation in cervical screening is significantly higher among those, who live in higher income households and are economically active. 80% of women underwent breast screening in the two years prior to data collection. The most common reason for participating in mammography (57% (95% CI: 46-68)) was the invitation to an organized screening, in one third of cases for medical advice and in 11% for other reasons. Participants in mammography within two years had an average age of 4 years younger than those who had received mammography for more than two years before or never (57 years (SD: 0.8) vs. 53 years (SD: 1.8)). Those with at least upper secondary education had significantly higher screening rates than those with at most lower secondary education.
Conclusions: The participation of women in Nyíregyháza in breast and cervical screening is not low, but organized screening programs have failed to adequately involve older women of lower socio-economic status.]

Kulcsszavak


részvétel; méhnyakszűrés; emlőszűrés; Nyíregyháza [participation; cervical cancer screening; breast cancer screening; Nyíregyháza]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin, Published online 12 September 2018; doi: 10.3322/caac.21492

Kásler M, Ottó Sz, Kenessey I. A rákmorbiditás és -mortalitás jelenlegi helyzete a Nemzeti Rákregiszter tükrében. Orv Hetil., 2017, 158(3), 84–89. doi: 10.1556/650.2017.30654

Sárváry, A. A magyar nők rosszindulatú daganatos betegségek miatti korai halálozásának jellemzői 1980 és 2011 között. Acta Med. Soc., 2015, 6(16), 59-78. http://ams.foh.unideb.hu/sites/ams.foh.unideb.hu/files/04_sarvary_attila_03.pdf (elérve: 2019. 08. 10.)

Országos Onkológiai Intézet. Nemzeti Rákregiszter: http://www.onkol.hu/hu/rakregiszter-statisztika (elérve: 2019. 08. 16.)

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási adatbázis. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp (elérve: 2019. 08. 16.)

Ádány Róza (szerk.) Megelőző orvostan és népegészségtan (2. átdolgozott kiadás) Medicina, Budapest; 2012.

Uzzoli A, Vitrai J, Bakacs M, et al. A lakóhelytől függ az esély a jobb minőségű ellátásra – Az ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségei Magyarországon, a szürkehályogműtétek példáján. Tér és Társadalom 2011; 25: 88-105 doi: 10.17649/TET.25.2.1815

World Health Organization International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Human papillomaviruses, vol. 90. Lyon: IARC Press; 2007.

Quinn M, Babb P, Jones J, et al. Effect of screening on incidence of and mortality from cancer of cervix in England: evaluation based on routinely collected statistics. BMJ. 1999 318(7188):904-8. doi: 10.1136/bmj.318.7188.904

Miller AB, World Health Organization. Cervical cancer screening programmes. Managerial guidelines. Geneva: World Health Organization; 1993. https://apps.who.int/iris/handle/10665/39478 (elérve: 2019.08.10.)

Arbyn M, Raifu AO, Weiderpass E, et al. Trends of cervical cancer mortality in the member states of the European Union. Eur J Cancer. 2009 Oct;45(15):2640-8. doi: 10.1016/j.ejca.2009.07.018

Laara E, Day NE, Hakama M. Trends in mortality from cervical cancer in the Nordic countries: association with organi-sed screening programmes. Lancet 1987;1:1247–9. doi: 10.1016/s0140-6736(87)92695-x

Bray F, Loos AH, McCarron P, et al. Trends in cervical squamous cell carcinoma incidence in 13 European countries: changing risk and the effects of screening. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:677–86. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-04-0569

Shapiro S, Venet W, Strax P, et al. Selection, follow-up, and analysis in the Health Insurance Plan Study: a randomized trial with breast cancer screening. Natl Cancer Inst Monogr 67:65–74, 1985 https://europepmc.org/abstract/med/4047153 (elérve: 2019. 09.10.)

Tabár L, Fagerberg CJ, Gad A, et al. Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mam-mography. Randomised trial from the breast cancer screening working group of the Swedish National Board of Health and Welfare. Lancet 1:829–832, 1985 doi: 10.1016/s0140-6736(85)92204-4

Council of the European Union. Council Recommendation of 2 December 2003 on Cancer Screening (2003/878/EC). OJ L 327: 34–3. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/2_December_2003%20cancer%20screening.pdf (elérve: 2019.09.10.)

Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001–2010. Egészségügyi Közlöny 2001/16. szám. 2001. augusztus 21.

46/2003. (IV. 16.) OGY-határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról. https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a03h0046.OGY (elérve: 2019. 09. 01.)

SPSS Statistical Package for the Social Sciences v. 22.0 IBM Corp., Armonk, NY, USA

European Statistical Office. Healthcare activities statistics - preventive services https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_activities_statistics__preventive_servi-ces#Cervical_cancer_screening (elérve: 2019. 09. 01.)

Jávorné Erdei R, Takács P. A Huszár- és Keleti lakótelepeken élők egészségi állapota Nyíregyházán – életminőségre gyakorolt hatások. Acta Med. Soc. 2019; Megjelenés alatt

Ádány R. A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra. Népegészségügy. 2009; 86:2.: 5-20.

Hüse L. A szubjektív egészségi állapot tényezői és azok változása Nyíregyházán és vonzáskörzetében. Acta Med. Soc. 2015; Vol.6. No.18-19. p. 96-120. doi: 10.19055/ams.2015.6/18-19/7

Jávorné Erdei R. Takács P. Szubjektív egészségi állapot és annak változásai Nyíregyházán. Acta Med. Soc. 2018; Vol. 9. No. 27. (96-109) doi: 10.19055/ams.2018.9/27/7 http://epa.oszk.hu/02500/02535/00020/pdf/EPA02535_acta_med_2018_27_096-109.pdf (elérve: 2019.09.01.)

Döbrőssy L, Kovács A, Döbrőssy B, et al. Miért kihasználatlan hazánkban a szervezett lakosságszűrés? LAM 2010; 20: 689–693. http://www.elitmed.hu/upload/pdf/miert_kihasznalatlan_hazankban_a_szervezett_lakossagszures-6335.pdf (elérve: 2019.09.01.)

Kovács A, Döbrőssy L, Budai A, et al. A népegészségügyi méhnyakszűrés helyzete Magyarországon 2006-ban. Orv Hetil. 2007;148:535-540. doi: 10.1556/OH.2007.28019

Boncz I, Sebestyén A, Döbrőssy L, et al. A méhnyakszűrés részvételi mutatói Magyarországon. Orv Hetil. 2007;148(46), 2177-2182. doi: 10.1556/OH.2007.28956

Kovács A, Boncz I. A szekunder prevenciós onkológiai szűrési programok helyzete Magyarországon. Népegészségügy 2009;87:265-275.

Arbyn M, Anttila A, Jordan J, et al. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second Edition—Summary Document. Ann. Oncol. 2010; 21:448–458. doi: 10.1093/annonc/mdp4

Priaulx J, de Koning HJ , de Kok IMCM, et al. Identifying the barriers to effective breast, cervical and colorectal cancer screening in thirty one European countries using the Barriers to Effective Screening Tool (BEST). Health Policy 2018; (122) 11:1190-1197. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.08.004.

Seidel D, Becker N, Rohrmann S, et al. Socio-demographic characteristics of participation in the opportunistic German cervical cancer screening programme: results from the EPIC-Heidelberg cohort. J Cancer Res Clin Oncol. 2009; 135:(4)533±41. doi: 10.1007/s00432-008-0485-0

Kristensson JH, Sander BB, von Euler-Chelpin M, et al. Predictors of non-participation in cervical screening in Denmark. Cancer Epidemiol. 2014; 38:(2)174±80. doi: 10.1016/j.canep.2013.12.007

Gyulai A, Nagy A, Pataki V, et al. Survey of Participation in Organised Cervical Cancer-Screening Programme in Hungary. Cent Eur J Public Health 2015; 23 (4): 360–364. doi: 10.21101/cejph.a4068

Kristensson JH, Sander BB, von Euler-Chelpin M, et al. Predictors of non-participation in cervical screening in Denmark. Cancer Epidemiol. 2014; 38:(2)174±80. doi: 10.1016/j.canep.2013.12.007

Virtanen A, Nieminen P, Luostarinen T, et al. Self-sample HPV tests as an intervention for nonattendees of cervical cancer screening in Finland: a randomized trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011; 20:(9)1960±9. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-11-0307

Gok M, Heideman DA, van Kemenade FJ, et al. HPV testing on self collected cervicovaginal lavage specimens as screening method for women who do not attend cervical screening: cohort study. BMJ. 2010; 340c1040. doi: 10.1136/bmj.c1040
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v60i5.520

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)