Az egészségműveltség és a terápiahűség felmérése magasvérnyomás-betegséggel élők körében [Assesment of health literacy and therapeutic adherence among patients with hypertension]

Varga Bernadett, Stromajer-Rácz Tímea, Bornemisza Ágnes, Lukács-Horváth Marianna, Csima Melinda

Összefoglaló


Összefoglaló

Bevezetés: A hipertónia előfordulásának magas gyakorisága a fejlett és fejlődő országokban egyaránt jelentős népegészségügyi problémának számít. Megelőzésében számottevő szerepe van azoknak az ismereteknek, készségeknek, melyek az egészségműveltség részeként az egészségtudatos magatartáson keresztül fejtik ki hatásukat. Vizsgálatunk célja felmérni a 45 évnél idősebb, magasvérnyomás-betegséggel élők egészségműveltségét, terápiahűségét, valamint egészségmagatartását.

Módszertan: Keresztmetszeti, kvantitatív, leíró vizsgálatunkat kérdőíves lekérdezés keretében 2019. február-június között folytattuk le. A kutatásba 45 évnél idősebb, Kaposváron élő, hipertóniával diagnosztizált betegeket vontunk be egyszerű, nem véletlenszerű mintavétel alkalmazásával (n=143). Kutatási eszközünk saját szerkesztésű kérdések (szociodemográfiai ismérvek, egészségmagatartásra vonatkozó kérdések) mellett a nemzetközi szakirodalomban alkalmazott, standardizált kérdéseket (Health Literacy EU Q16, Morisky Medication Adherence Scale (8-item) (MMAS)) is tartalmazott. A minta jellemzését leíró statisztikával, a változók közötti kapcsolatok vizsgálatát matematikai statisztikai próbákkal (χ²-próba, lineáris regresszió, ANOVA, független T-próba) végeztük el. Vizsgálataink során a szignifikanciaszintet p<0,05 határoztuk meg.

Eredmények: Az egészségműveltség fokára legerőteljesebben a legmagasabb iskolai végzettség (p=0,005) hat, mely az egészségműveltség mindhárom dimenziójában („Egészségügyi rendszerrel kapcsolatos kompetencia”, „Prevenció”, „Egészségfejlesztés”) megtartotta differenciáló hatását. Nagymértékű különbségek mutathatók ki továbbá az alacsony és a magas terápiahűséget mutató válaszadók egészségműveltsége között (alacsony terápiahűség átlagpontszám: 37,52; magas terápiahűség átlagpontszám: 42,82; p=0,040). Az egészségmagatartás és az egészségműveltség közötti kapcsolat vizsgálata során elsősorban az „Egészségügyi rendszerrel kapcsolatos kompetencia” al-index és a rizikómagatartás (dohányzás, alkoholfogyasztás, fizikai inaktivitás) között találtunk összefüggést: a rizikómagatartás jellemzően alacsonyabb szintű egészségműveltséggel jár együtt (p<0,05).

Következtetések: A hipertóniás betegek körében végzett vizsgálatunk ráirányította a figyelmet az egészségműveltség és a terápiahűség közötti kapcsolatra: a magasabb szintű egészségműveltség jellemzően magasabb fokú terápiahűséggel jár együtt. A prevenciós céllal végzett egészségfejlesztő beavatkozások tervezése és végrehajtása során ezért figyelembe kell venni a kognitív képességek közötti különbséget, főként az alacsony egészségügyi ismeretekkel rendelkező betegek esetén, melynek eredményeként egészségműveltségük fejlődik, és egészségtudatosabb magatartás alakul ki náluk.


Summary

Introduction: High prevalence of hypertension is a significant public health problem in both developed and developing countries. The knowledge and skills that exert their effect through health-conscious behavior as part of health education play a significant role in its prevention. The aim of our study was to assess health education, therapy loyalty, and health behavior of people with hypertension over the age of 45 that are part of health education.

Methods: Our cross-sectional, quantitative, descriptive study was conducted between February and June 2019 using a questionnaire survey. Patients over 45 years of age diagnosed with hypertension living in Kaposvár were included in the study using simple, non-random sampling (n=143). In addition to self-edited questions (sociodemographic criteria, health behavior questions), our research tool also included standardized questions applied in the international literature (Health Literacy EU Q16, Morisky Medication Adherence Scale (8-item) (MMAS)). Sample characterization was performed, and the relationships between the variables were examined using mathematical statistical tests (χ²-test, linear regression, ANOVA, independent T-test). In our studies, the significance level was determined: p<0.05.

Results: The strongest educational factor (p=0.005) proved to be the strongest differentiating factor in health education, which retained its differentiating effect in all three dimensions of health education (“Health system understanding”, “Prevention”, “Health promotion”). There were also large differences (p=0.040) between the health education of the respondents with low and high therapy loyalty (average low therapy loyalty score: 37.52; high therapy loyalty average score: 42.82). In examining the relationship between health behavior and health education, we found a correlation primarily between the
“Understanding the health system” sub-index and risk behavior (smoking, alcohol consumption, physical inactivity). Risk behavior is typically associated with a lower level of health education (p<0.05).

Conclusions: Towards a study in hypertensive patients, there is a relationship between health literacy and adherence: the characteristics of high levels of health literacy are associated with a high level of adherence. The design and implementation of preventive health promotion interventions should therefore take into account the difference between cognitive abilities, especially in patients with low health knowledge, resulting in improved health literacy and more health-conscious behavior.


Kulcsszavak


egészségműveltség; terápiahűség; magas vérnyomás; egészségmagatartás [health education; therapeutic adherence; hypertension; health behavior]

Teljes szöveg:

Teljes szöveg

Felhasznált szakirodalom


Naimi AJ, Naderiravesh N, Bayat ZS, et al. Correlation between health literacy and health-related quality of life in patients with hypertension, in Tehran, Iran, 2015–2016. Electron Physician. 2017; 9(11): 5712-5720. doi: 10.19082/5712

Szegedi J, Kékes E, Sonkodi S, et al. A hypertonia epidemiológiája Magyarországon. Hypertonia és nephrologia. 2014;18(5-6):134-143.

World Health Organization (WHO). Death and DALY estimates for 2004 by cause for WHO Member States: persons, all ages. WHO, Geneva, 2015.

Warren-Findlow J, Seymour RB, Brunner Huber LR. The association between self-efficacy and hypertension self-care activities among African American adults. Journal of Community Health. 2012;37(1):15-24. doi: 10.1007/s10900-011-9410-6

Sawkin MT, Deppe JS, Thelen J, et al. Health Literacy and Medication Adherence Among Patients Treated in a Free Health Clinic. Health Serv Res Manag Epidemiol. 2015 Jun 4;2:2333392815589094. doi: 10.1177/2333392815589094.

World Health Organization (WHO). Health Promotion Glossary. WHO, Geneva, 1998. https://www.who.int/he-althpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1 (Elérve: 2020. 07. 01.)

Szabó P, Kósa K. Egészségműveltség a magyar népesség körében. Orvostovábbképző Szemle. 2016;23(2):66-72.

http://otszonline.hu/egeszsegugyeink/cikk/egeszsegmuveltseg_a_magyar_nepesseg_koreben (Elérve: 2019. 10. 15.)

Kickbusch I. Think health: what makes the difference. Health Promot Int. 1997;12(4):265-272.

Ratzan SC. Health literacy: communication for the public good. Health Promot Int. 2001;16(2):207-214. doi: 10.1093/heapro/16.2.207

Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, et al. Institute of Medicine (US) Committee on Health Literacy. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. National Academies Press (US), Washington, 2004. doi: 10.17226/10883

Mårtensson L, Hensing G. Health literacy – a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scand J Caring Sci. 2012;26(1):151-160. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00900.x

Connor M, Mantwill S, Schulz PJ. Functional health literacy in Switzerland – validation of a German, Italian, and French health literacy test. Patient Educ Couns. 2013;90(1):12-17. doi: 10.1016/j.pec.2012.08.018

HLS-EU Consortium. Comparative Report on Health Literacy in Eight EU Member States. The European Health Literacy Project 2009–2012. Vienna: Ludwig Boltzmann Institute for Health Promotion Research, 2012. (Second Revised and Extended Version, Date July 22th, 2014) https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/up-loads/sites/135/2015/09/neu_rev_hls-eu_report_2015_05_13_lit.pdf (Elérve: 2020. 07. 01.)

Koltai J, Kun E. A magyarországi egészségértés nemzetközi összehasonlításban. Egészségfejlesztés. 2016;57(3):3-20. doi: 10.24365/ef.v57i3.62

Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, et al. Predictive validity of a medication adherence measure in a patient setting. J Clin Hyper. 2008;10(5):348-354. doi: 10.1111/j.1751-7176.2008.07572.x.

Telekes A. Az időskori onkológia alapjai. Idősgyógyászat. 2018;3(1):19-24.

Sántha Á, Nagy M, Erdei J. R. The Health Literacy of Ethnic Hungarian Mothers in Eastern Europe. Italian Journal of Sociology of Education. 2020;12(3):91-111. doi: 10.14658/pupj-ijse-2020-3-5

Wangdahl JM, Dahlberg K, Jaensson M, et al. Psychometric validation of Swedish and Arabic versions of two health literacy questionnaires, eHEALS and HLSEU-Q16, for use in a Swedish context: a study protocol. BMJ Open. 2019;9(9):e029668. doi:10.1136/bmjopen-2019-029668

Emiral GO, Aygar H, Isiktekin B, et al. Health literacy scale - European union-Q16: a validity and reliability study in Turkey. Int Res J Medical Sci. 2018;6(1):1-7.

HLS-EU Consortium 2012. Measurement of health literacy in Europe: HLS-EU-Q47; HLS-EU-Q16; and HLS-EU-Q86. Health Literacy Project 2009–2012.

Polyák É. A tápláltsági állapot vizsgálata. Életkorhoz korrigált BMI értékek. In: Figler M (editor). Klinikai és gyakorlati dietetika. Medicina Könyvkiadó Zrt , Budapest, 2015. pp 61.

Chajaee F, Pirzadeh A, Hasanzadeh A, et al. Relationship between health literacy and knowledge among patients with hypertension in Isfahan province, Iran. Electron Physician. 2018;10(3):6470-6477. doi: 10.19082/6470

Larki A, Tahmasebi R, Reisi M. Factors Predicting Self-Care Behaviors among Low Health Literacy Hypertensive Patients Based on Health Belief Model in Bushehr District, South of Iran. Int J Hypertens. 2018;2018:9752736. doi: 10.1155/2018/9752736

Gavrilova A, Bandere D, Rutkovska L, et al. Knowledge about Disease, Medication Therapy, and Related Medication Adherence Levels among Patients with Hypertension. Medicina (Kaunas). 2019;55(11):715. doi: 10.3390/medicina55110715

Liu YB, Liu L, Li YF, et al. Relationship between Health Literacy, Health-Related Behaviors and Health Status: A Survey of Elderly Chinese. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(8):9714-9725. doi: 10.3390/ijerph120809714

Bo A, Friis K, Osborne RH, et al. National indicators of health literacy: ability to understand health information and to engage actively with healthcare providers - a population-based survey among Danish adults. BMC Public Health. 2014;14:1095. doi: 10.1186/1471-2458-14-1095

Alefan Q, Huwari D, Alshogran OY, et al. Factors affecting hypertensive patients’ compliance with healthy lifestyle. Patient Prefer Adherence. 2019;13:577-585. doi: 10.2147/PPA.S198446

Oláh A, Betlehem J, Máté O, et al. Advanced Practice Nurse (APN) MSc képzés bevezetése Magyarországon. Nővér. 2015;28(2):3-10.

Betlehem J, Oláh A. Az ápolás megújulásának lehetősége hazánkban. IME- Interdiszciplináris Magyar Egészségügy. 2017;16(9):5-8.

Vörös T, Karamánné Pakai A, Szebeni-Kovács Gy, et al. APN szerepe a hypertoniás beteg gondozásában a háziorvosi körzetben. Nővér. 2020;33(2):29-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.24365/ef.v62i1.618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2498-6666 (online kiadás) ISSN 1786-2434 (nyomtatott kiadás)